Hvorfor blir ikke mine standardtekster gjenkjent?

For at kommandoen "Standardtekst ABC" skal utføres slik at innholdet av den skrives ut til TGK-vinduet er det fem krav som må være oppfylt samtidig:

  1. Det må være en passende uttalemåte knyttet til standardtekstnavnet, for at systemet skal kunne forstå at det du faktisk uttaler stemmer overens med navnet på standardteksten.
  2. Dersom det er spesifisert "Alternativ uttale" på én eller flere standardtekster, må dette være unikt, og hverken gjenbrukes som navn eller Alternativ uttale på noen andre standardtekster.
  3. Systemet må være "sikker" nok på at det du sa faktisk var "Standardtekst ABC", og ikke noe annet.
  4. Kommandoen må uttales som en helhet, f.eks. uten nøling mellom delene "standardtekst" og "ABC".
  5. Din brukerkonto må ha rettigheten til å bruke standardtekster.

 

1. Passende uttalemåte

Systemet vil automatisk generere en uttalemåte utifra navnet som gis til standardteksten. Men det kan forekomme overraskelser der denne automatisk genererte uttalemåten ikke er god nok, slik at man ikke får treff på den når man uttaler standardtekstnavnet. F.eks. "ABC" vil faktisk ikke tolkes av systemet som stavelsen "A B C" slik man intuitivt forventer, men heller som ett ord "Abs". Når man da uttaler "Standardtekst A B C", kan det hende at systemet ikke klarer å koble den uttale til den automatisk genererte uttalemåten "abs", og sette inn enten

  • en annen standardtekst med et navn som systemet mener ligner i uttale på "A B C"
  • noe helt annet, typisk fritekst som ligner på kommandoen "standardtekst A B C"
  • ingenting i det hele tatt: i dette scenarioet vil vanligvis et lite pop-up vindu vises med teksten "Si det vennligst igjen".

Dikterer du derimot "Standardtekst Abs", vil systemet utføre kommandoen som ønsket. Det er uheldig at det ikke alltid er forutsigbart hvor bra den automatiske uttalemåten vil være, og at det kan forekomme at den slår feil på ord som virker helt opplagt, men her er mulighetene til å forebygge dette teknisk sett meget begrenset. Løsningen er da å huke av for "Alternative uttale" i standardtekstvinduet, og fylle ut noe i det feltet som da aktiveres: i ovenstående eksempel legger man da inn "A B C" som Alternativ uttale. En annen mulig løsning er å endre selve navnet på standardteksten til noe som er lettere for systemet å tolke, slik at den automatisk genererte uttalemåten blir riktig: i ovenstående eksempel omdøper man da selve navnet på standardteksten fra "ABC" til "A B C" - dette vil ha den samme effekten som å skrive inn "A B C" som alternativ uttale.

Tips: Vanligvis vises lydskriften på den automatisk genererte uttalemåten når man holder musepekeren over "navn"-feltet i standardtekstvinduet. Dersom det ikke er tilfellet, tyder det på at systemet har vanskelig for å tolke navnet på standarteksten, og da er det desto mer å anbefale å legge inn en alternativ uttale.

2. Alternativ uttale må være unik

Dersom man benytter funksjonen for å legge til en alternativ uttale for en standardtekst, er det veldig viktig at denne ikke allerede er i bruk, enten som alternativ uttale eller som navn for en annen standardtekst. Dersom det er tilfellet at en alternativ uttale  brukes flere steder, vil det kunne lede til diverse følgefeil, bl.a. at feil standardtekst vil bli utført. (Cf. supportsak #24640).

3. Terskel på at kommandoen er riktig forstått

Systemet utfører stemmekommandoer kun dersom treff på de er over en viss terskelverdi, kalt "confidence level". Dette betyr enkelt sagt at systemet må være "sikker" nok på at det forstod kommandoen riktig før det faktisk vil utføre den. Dette er en innebygd begrensning som tar utgangspunkt i at det pleier å være tryggere å ikke gjøre noenting når man er usikker, enn å prøve å gjøre noe som like godt kan være feil. Det samme prinsippet gjelder for de aller fleste kommandoene: f.eks. "stryk det" vil kun utføres når systemet er ganske sikker på at det var det som ble sagt, dette for å unngå at tekst blir slettet uten at det var meningen.

Det man i denne sammenhengen kan oppleve vedr. bruk av "Standardtekst ABC" er at det ikke skrives noe som helst til TGK-vinduet, og at det kommer opp et lite vindu med teksten "Si det vennligst igjen". Dette vil være spesielt aktuelt når man har flere standardtekster med lignende navn/uttalemåter.

Obs: Dersom to standardtekster har identiske uttalemåter ifølge systemet, vil de aldri kunne utføres! Systemet vil regne begge som akkurat like sannsynlige, og derfor aldri klare å velge mellom de. Derfor er det lagt inn en sperring på at man ikke kan legge inn flere standardtekster med samme navn, men det kan likevel forekomme i unntakstilfeller at systemet vil gi ulike navn den samme uttalemåten (f.eks. "standardtekst ABC" og "standardtekst ABS"). Merk også punkt 2 over ifm. funksjonen for å legge til alternativ uttale, og viktigheten av å holde disse unik.

4. Kommandoen må uttales som en helhet

Du må uttale kommandoen som én helhet, uten å nøle mellom "Standardtekst" og "ABC". I denne sammenhengen kan man i noen tilfeller faktisk oppleve at "Standardtekst ABC" skrives ut til TGK-vinduet: begge delene av kommandoen gjenkjennes riktig av TGK-systemet, men i og med at de har blitt uttalt med for mye nøling/pause imellom, tolkes de ikke som en sammenhengende kommando. Det samme gjelder f.eks. for "stryk ... det".

5. Rettighet til å bruke standardtekster

Dersom alle fire ovenstående krav er oppfylt, men du fremdeles ikke får utført standardteksten din, er det mulig at din brukerkonto ikke har fått tilordnet rettigheten til å bruke standardtekster. Funksjonaliteten er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle brukere, fordi det kan være konfigurert som en tilleggsfunksjonalitet som krever utvidede rettigheter. I dette tilfellet vil talegjenkjenningssystemet tolke din uttale av "Standardtekst A B C" som vanlig tekst i stedet for en todelt kommando, og vil gjenkjenne noe som ligner litt på den teksten, f.eks. "standard test A B C": dette vil da dukke opp på skjermen din som om det var det du dikterte.

Ta kontakt med Max Manus AS dersom du har oppfylt alle kravene ovenfor, men kommandoen din likevel blir gjenkjent som vanlig tekst: da er det sannsynlig at rettigheten på bruk av funksjonaliteten må aktiveres sentralt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer